TRIỄN LÃM DỆT MAY - MYANMAR

TRIỄN LÃM DỆT MAY - MYANMAR

TRIỄN LÃM DỆT MAY - MTG 8

TRIỄN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

DỆT & MAY LẦN THỨ 8

1-4 Tháng 11, năm 2019.

Yangon Convention Center, YCC.

Sales: 0913.713071 / 0913.213071
Support: 0913.713071
Sales: 0913.713071